Tag-arkiv: 2019

Norvestor VI sælger Robust

Norvestor VI har indgået aftale om at sælge Robust AB, en ledende producent af sikkerheds- og branddøre i stål med aktiviteter i Sverige og Storbritannien.

Norvestor investede i Robust i februar 2013, og selskabet har under Norvestors ejerskab styrket sin markedsposition på sine kernemarkeder.

SPEAS har bogført sin andel af Norvestor VI til DKK 31 mio. pr. 31. januar 2019, hvor Norvestor VI havde 7 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra Norvestor her

Storaktionærmeddelelse (SEB)

Selskabsmeddelelse nr. 5 2019/20
København, den 21. maj 2019

Storaktionærmeddelelse
SEB Investment Management AB, Stockholm, Sverige, har dags dato meddelt, at de efter salg af aktier i Scandinavian Private Equity A/S nu ejer 2.142 aktier i Selskabet, svarende til 4,93% af aktiekapitalen og stemmerne.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Herkules III sælger Puzzel

Herkules III har indgået aftale om at sælge Puzzel AS.

Puzzel er en ledende europæisk leverandør af cloud-baserede softwareløsninger til kontaktcentre. Selskabet har hovedkontor i Oslo og servicerer mere end 900 kunder i 40 lande. Herkules III købte Puzzel i 2010.

SPEAS har bogført sin andel af Herkules III til DKK 7 mio. pr. 31. januar 2019, hvor Herkules III havde 3 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra Herkules Capital her

Apax Europe VII sælger Acelity

Apax Europe VII har indgået aftale om at sælge Acelity, en globalt ledende leverandør af sundhedsplejeartikler med fokus på avanceret sårbehandling. Selskabets produkter sælges i mere end 90 lande, og det har ca. 4.500 ansatte på verdensplan.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på EUR 30 mio. til private equity fonden Apax Europe VII, og SPEAS’ andel af private equity fonden var bogført til DKK 39 mio. pr. 31. januar 2019, hvor Apax Europe VII havde 11 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra Apax her

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 4 2019/20
København, den 26. april 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Scandinavian Private Equity A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. maj 2019, kl. 15.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

 3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2019/20

 4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

 5. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
  Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen.

 6. Valg af bestyrelse
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind.

  En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i årsrapporten for 2018/19 samt som bilag til de fuldstændige forslag.

 7. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

 8. Eventuelt

Vedtagelseskrav
Forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.486.000, fordelt på aktier à DKK 1.000 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen er torsdag den 16. maj 2019.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles senest torsdag den 16. maj 2019 på følgende måder:

 • ved at sende en e-mail til info@speas.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager eller
 • ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 93.

Fuldmagt
Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand senest torsdag den 16. maj 2019.

Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Fuldmagtsblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest onsdag den 22. maj 2019 kl. 12.00.

Brevstemmen kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Brevstemmeblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.
Følgende oplysninger er fra den 26. april 2019 tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten 2018/19 samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller skriftlige stemmer.

Spørgsmål fra aktionærer
Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

Bestyrelsen

Årsrapport 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 3 2019/20
København, den 3. april 2019

Årsrapport for regnskabsåret 2018/19
Resultat for regnskabsåret 2018/19 udgør DKK -9,5 mio. Egenkapitalen udgør DKK 215 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.945.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2018/19. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet for regnskabsåret 2018/19 udgør DKK -9,5 mio., og investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK -7,1 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 177 mio., svarende til 83% af nettoaktiverne.
 • SPEAS har i regnskabsåret netto modtaget DKK 72 mio. fra private equity fondene.
 • I løbet af regnskabsåret er udbetalt et samlet udbytte på DKK 1.000 pr. aktie, svarende til i alt DKK 43 mio.
 • Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret udbetales et udbytte på DKK 1.200 pr. aktie a nominelt DKK 1.000, svarende til i alt DKK 52 mio.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2019 DKK 215 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.945.
 • Egenkapitalafkastet udgør -4,1% i regnskabsåret.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Litorina IV sælger Fresks Group

Litorina IV har solgt sin ejerandel i Fresks Group, Sveriges hurtigst voksende byggemarkedskæde med fokus på professionelle kunder.

Fresks Group blev grundlagt i Östersund i 1862, og har i dag 33 byggemarkeder i Sverige.

Litorina IV investerede i Fresks i 2016, og selskabet har under Litorinas ejerperiode mere end fordoblet omsætningen gennem opkøb og organisk vækst.

SPEAS har afgivet et investeringstilsagn på SEK 46 mio. til private equity fonden Litorina IV, og SPEAS’ andel af private equity fonden var bogført til DKK 23 mio. pr. 31. oktober 2018, hvor Litorina IV havde 8 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra Litorina her

Storaktionærmeddelelse (Nordea)

Selskabsmeddelelse nr. 2 2019/20
København, den 27. marts 2019

Storaktionærmeddelelse
Nordea Bank Abp, Finland, har dags dato meddelt, at Nordea den 25. marts 2019 har afhændet alle sine aktier i Scandinavian Private Equity A/S. Nordea har endvidere meddelt, at de før salget ejede 11,5% af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Resultatforventning 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 1 2019/20 
København, den 5. marts 2019

Resultatforventning til regnskabsåret 2018/19

SPEAS forventer et underskud for regnskabsåret 2018/19, der udløb den 31. januar 2019, i niveauet DKK -13 mio. til DKK -9 mio., svarende til et egenkapitalafkast på omkring -5%.

Baseret på et egenkapitalafkast i perioden 1.-3. kvartal 2018/19 på -6,4% var den tidligere forventning til årets resultat et egenkapitalafkast, der er lavere end den langsigtede afkastforventning på 8-9% p.a.

Egenkapitalen pr. 31. januar 2019 forventes at udgøre DKK 210 mio. til DKK 215 mio., svarende til DKK 4.850-4.950 pr. aktie.

Det negative resultat for regnskabsåret kan primært henføres til et enkelt porteføljeselskab i en af private equity fondene. Hvis der ses bort fra nedskrivninger på det pågældende selskab, ville årets resultat have været positivt.

SPEAS har på nuværende tidspunkt modtaget rapportering fra private equity fondene dækkende hovedparten af, men ikke alle, SPEAS’ private equity investeringer, og resultatforventningen er med forbehold for endelig regnskabsafslutning og revision. Det endelige resultat kan således afvige fra resultatforventningen. SPEAS offentliggør årsrapport den 5. april 2019.

Yderligere oplysninger

Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30