Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelt
I henhold til selskabslovens §139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden der indgås konkrete aftaler om incitamentsaflønning med et bestyrelses- eller direktionsmedlem, have fastsat overordnede retningslinjer herfor. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt af selskabets generalforsamling.

Formålet med Scandinavian Private Equity A/S’ anvendelse af incitamentsaflønning er at sikre et stærkt sammenfald mellem de omfattede personer samt Selskabets aktionærer.

Der er ingen incitamentsprogrammer for bestyrelsesmedlemmer. Nærværende overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning vedrører kun Selskabets direktion som anmeldt til Erhvervsstyrelsen.

Incitamentsprogrammer for direktionen kan omfatte enhver form for variabel aflønning, herunder aktieoptionsbaserede incitamentsprogrammer og ikke-aktieoptionsbaserede incitamentsprogrammer.

Aktieoptionsbaserede incitamentsprogrammer
Direktionen kan tildeles aktieoptioner, idet nutidsværdien opgjort i overensstemmelse med IFRS af tildelte optioner inden for et givet regnskabsår maksimalt kan udgøre 12,5% af hver direktionsmedlems faste årsløn. Der skal ikke betales vederlag for tildelte aktieoptioner.

Udnyttelseskursen for tildelte aktieoptioner kan ikke være lavere end børskursen på tildelingstidspunktet. Tildelte aktieoptioner kan tidligst udnyttes 2 år fra tildelingstidspunktet og skal senest udnyttes 5 år fra tildelingstidspunktet, idet bestyrelsen dog til enhver tid kan forlænge udnyttelsesfristen, hvis optionerne ikke kan udnyttes ved fristens udløb på grund af relevante insiderregler.

Aktier til opfyldelse af Selskabets forpligtelser i henhold til tildelte aktieoptioner tilvejebringes fra beholdningen af egne aktier.

Ikke-aktieoptionsbaserede incitamentsprogrammer
Direktionen kan tildeles bonus, idet den samlede incitamentsaflønning inkl. eventuelle tildelte aktieoptioner inden for et givet regnskabsår maksimalt kan udgøre 50% af hver direktionsmedlems faste årsløn. Bonus kan tildeles kontant eller i form af aktier, og udbetalingen kan udskydes i op til 4 år fra tildeling.

En bonusordning kan have en løbetid på et eller flere regnskabsår og/eller være afhængig af, at en bestemt begivenhed indtræffer. En bonusordning kan være afhængig af nærmere angivne resultater eller strategiske mål, ligesom der kan være tale om fastholdelsesbonus, loyalitetsbonus eller lignende.

Ændringer og afvikling af incitamentsprogrammer
Bestyrelsen kan ændre eller afvikle incitamentsprogrammer indført i medfør af nærværende retningslinjer. Sådanne ændringer kan dog kun ske inden for rammerne af retningslinjerne. Videregående ændringer skal godkendes af generalforsamlingen.

Godkendelse og offentliggørelse
Nærværende overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning er godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2014, og følgende bestemmelse er indsat som pkt. 11.3 i Selskabets vedtægter:

”Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, jf. selskabslovens § 139. Retningslinjerne, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på selskabets hjemmeside.”

Retningslinjerne vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside og er gældende indtil generalforsamlingen vedtager nye eller ændrede retningslinjer