Vederlagspolitik

Generelt
Vederlagspolitikken for Scandinavian Private Equity A/S har til formål at sikre et stærkt sammenfald mellem bestyrelsens og direktionens interesser samt aktionærernes interesser.

Bestyrelsens vederlag
Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger.

Bestyrelsens honorar fastsættes på et niveau, som er markedskonformt, og som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats blandt andet i lyset af arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder. Forslag til bestyrelsens honorar for det igangværende regnskabsår godkendes på Selskabets ordinære generalforsamling.

Direktionens vederlag
Bestyrelsen fastsætter direktionens vederlag.

For at kunne tiltrække og fastholde en kompetent direktion tilstræbes det, at direktionen aflønnes på et konkurrencedygtigt niveau, som står i rimeligt forhold til de opgaver og det ansvar, som arbejdsopgaverne indebærer, samt de opnåede resultater.

Direktionens vederlag kan bestå af en fast løn samt incitamentsbaseret aflønning i overensstemmelse med Selskabets “overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning”.

Direktionen er ikke berettiget til nogen form for fratrædelsesgodtgørelse ud over fast løn i en eventuel opsigelsesperiode (seks måneder).