Investering i private equity

Investering i private equity er en langsigtet og relativ illikvid investering. Dette illustreres først og fremmest af den såkaldte J-kurve, som er en typisk afkastprofil for en private equity investering.

J-kurven viser, at et private equity investeringsafkast i løbet af de første 2-3 år typisk vil være negativt. J-kurven indtræffer primært som følge af, at der afholdes omkostninger til etablering og drift af fonden, og at de gennemførte investeringer ofte værdiansættes til anskaffelsesprisen i en periode. Stiftelses­omkostningerne samt den initiale værdiansættelse af private equity fondens investeringer til bogført værdi (ofte lig købsprisen) vil betyde, at den bogførte værdi af private equity fonden i de første år er mindre end den indbetalte kapital. En anden potentiel årsag til J-kurven er, at succesfulde investeringer ikke altid bliver opskrevet med det samme på baggrund af konservative bogføringsprincipper.

J-kurve

Den langsigtede natur af en private equity investering illustreres derudover af, at private equity fonden først bliver aktiv, når den har opnået kapitaltilsagn. På tidspunktet for kapitaltilsagnet ved man derfor ikke, hvad der efterfølgende vil blive investeret i. Endelig skyldes en del af illikviditeten, at private equity investeringer ikke er gennemsigtige på samme måde som noterede selskaber. Selskaber ejet af en private equity fond bliver f.eks. ikke fulgt af aktieanalytikere, ligesom væsentligt mindre information offentliggøres. Investorer i private equity fonde har dog sædvanligvis adgang til detaljeret information om de enkelte porteføljeselskabers udvikling.

Afkastet af en private equity fond kan først endeligt opgøres, når alle investeringerne er solgt, og private equity fonden opløses; typisk 10 år eller mere efter etableringen. Indtil da vil værdien af investeringerne være skønnede – baseret på anerkendte værdiansættelsesmetoder – og dermed behæftet med den usikkerhed, der altid vil være forbundet med værdiansættelse af unoterede virksomheder.

Værdiansættelsen af en private equity fond opdateres periodisk; som regel halvårligt. Op- og nedskrivninger af investeringer i private equity fonde sker derved med en forsinkelse i forhold til kursbevægelser på aktiemarkedet, idet aktiemarkedets værdiansættelse af sammenlignelige børsnoterede virksomheder sædvanligvis indgår som element i værdiansættelsen af investeringer i private equity fonde.