Hvad er en private equity fond

En private equity fond indhenter investeringstilsagn fra en række investorer, eksempelvis SPEAS, og investerer derefter direkte i en række erhvervsdrivende virksomheder. Målet er at opnå et afkast, som overstiger det afkast, som investorerne kunne have opnået ved investeringer i børsnoterede aktier; investorerne opnår samtidig en spredning af deres investeringer over flere aktivklasser.

Når fonden har investeret i en virksomhed, vil den over 3-7 års ejertid søge at videreudvikle virksomheden med henblik på optimering af afkastet på investeringen ved det efterfølgende salg. Fonden udnytter sin indsigt, netværk og særlige kompetencer i denne proces.

Private equity managementselskaberne har ofte et særligt fokus på bestemte geografiske regioner, sektorer og stadier af en virksomheds livscyklus, hvor de har særlige forudsætninger for at videreudvikle det selskab, som de har investeret fondens midler i.

Investeringstilsagnene til en private equity fond konverteres til indbetalinger i takt med, at der gennemføres investeringer og afholdes omkostninger. Hovedparten af investeringstilsagn i en fond afgives af institutionelle investorer og velhavende privatpersoner, som samtidigt i princippet overdrager alle beslutninger vedrørende konkrete investeringer og afholdelse af omkostninger til et managementselskab.

Managementselskab
Managementselskabet, som ejes af en gruppe af personer med betydelig erfaring inden for private equity investeringer, har en aftale med fonden om at investere og administrere fondens midler. Personkredsen bag managementselskabet deltager normalt også som investorer i fonden.

Vederlag
For de services, som private equity managementselskabet yder fonden, modtager det et vederlag, som normalt består af dels et fast honorar knyttet op på den tilsagte kapital og dels et variabelt vederlag, som afhænger af det afkast, som kapitalen genererer. Det faste vederlag udgør normalt 1,5-2,5% årligt af den tilsagte kapital, mens det variable vederlag typisk udgør i niveauet 20% af afkastet af den investerede kapital. Ofte beregnes det variable vederlag således, at det kun udbetales, såfremt det årlige afkast er højere end et bestemt minimumsafkast (den såkaldte ”hurdle rate”) på typisk 8-10%.

Typisk PE strukturInvestorerne i private equity er i langt overvejende grad professionelle institutionelle investorer som pensionskasser og -selskaber, forsikringsselskaber og banker.