Kategoriarkiv: Selskabsmeddelelse

Referat af generalforsamling 2018

Selskabsmeddelelse nr. 4 2018/2019
København, den 28. maj 2018

Referat af generalforsamling 2018
På Scandinavian Private Equity A/S’ ordinære generalforsamling mandag den 28. maj 2018 blev

 1. årsrapport for perioden 1. februar 2017 – 31. januar 2018 godkendt,
 2. vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2018/19 på DKK 120.000 til bestyrelsesformanden og DKK 90.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
 3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,
 4. forslag om disponering af årets overskud på DKK 17,9 mio. godkendt,
 5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet,
 6. Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind genvalgt til bestyrelsen,
 7. Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Referat af GF

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 3 2018/19
København, den 2. maj 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Scandinavian Private Equity A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. maj 2018, kl. 16.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2018/19
 4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud
  Bestyrelsen foreslår, at årets overskud på DKK 17,9 mio. anvendes således:
  Forslag til udbytte DKK 0,0 mio.
  Ekstraordinært udbytte vedtaget i løbet af regnskabsåret DKK 108,7 mio.
  Overførsel til næste regnskabsår DKK -90,8 mio.
 6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
  Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.
 7. Valg af bestyrelse
  Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind.
  En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i årsrapporten for 2017/18 samt som bilag til de fuldstændige forslag.
  De opstillede kandidater anses alle for uafhængige.
 8. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
 9. Eventuelt

Vedtagelseskrav
Forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.486.000, fordelt på aktier à DKK 1.000 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag den 21. maj 2018.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles senest torsdag den 24. maj 2018 på følgende måder:

 • ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf,
 • ved at sende en e-mail til info@speas.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager eller
 • ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 93.

Fuldmagt
Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand senest torsdag den 24. maj 2018.

Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Fuldmagtsblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest fredag den 25. maj 2018 kl. 12.00.

Brevstemmen kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Brevstemmeblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.
Følgende oplysninger er fra den 2. maj 2018 tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten 2017/18 samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller skriftlige stemmer.

Spørgsmål fra aktionærer
Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

Bestyrelsen

GF2018 indkaldelse

Årsrapport 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 2 2018/19
København, den 18. april 2018

Årsrapport for regnskabsåret 2017/18
Resultat for regnskabsåret 2017/18 udgør DKK 17,9 mio. Egenkapitalen udgør DKK 267 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 6.163.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2017/18, der udløb 31. januar 2018. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet for regnskabsåret 2017/18 udgør DKK 17,9 mio.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 20,5 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 257 mio. svarende til 96% af nettoaktiverne.
 • SPEAS har i regnskabsåret netto modtaget DKK 162 mio. fra private equity fondene.
 • I løbet af regnskabsåret er udbetalt et samlet udbytte på DKK 3.500 pr. aktie. SPEAS har i regnskabsåret i alt udbetalt DKK 152 mio. i udbytte.
 • Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret ikke udbetales udbytte. Bestyrelsen vil som hidtil løbende vurdere muligheden for at udlodde ekstraordinært udbytte i løbet af regnskabsåret.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2018 DKK 267 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 6.163.
 • Egenkapitalafkastet udgør 5,1% i regnskabsåret.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Årsrapport 2017/18
Hovedtal 2017/18

Resultatforventning 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 1 2018/19
København, den 27. februar 2018

Resultatforventning til regnskabsåret 2017/18
SPEAS forventer et resultat for regnskabsåret 2017/18, der udløb den 31. januar 2018, i niveauet DKK 15 mio. til DKK 20 mio., svarende til et egenkapitalafkast på omkring 5%.

Ved regnskabsårets begyndelse forventede Selskabet et egenkapitalafkast på niveau med den langsigtede afkastforventning på 8-9% p.a.

Egenkapitalen forventes pr. 31. januar 2018 at udgøre DKK 265 mio. til DKK 270 mio., svarende til DKK 6.100-6.200 pr. aktie.

SPEAS har på nuværende tidspunkt modtaget rapportering fra private equity fondene dækkende hovedparten af, men ikke alle, SPEAS’ private equity investeringer, og resultatforventningen er med forbehold for endelig regnskabsafslutning og revision. Det endelige resultat kan således afvige fra resultatforventningen. SPEAS offentliggør årsrapport den 18. april 2018.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 01 Resultatforventning

Finanskalender 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 10 2017/18
København, den 10. januar 2018

Finanskalender for regnskabsåret 2018/19
Scandinavian Private Equity A/S forventer i næste regnskabsår, der udløber 31. januar 2019, at offentliggøre regnskabsmeddelelser på følgende datoer:

18. april 2018 Årsrapport for 2017/18
14. juni 2018 Delårsrapport for 1. kvartal 2018/19
10. september 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018/19
12. december 2018 Delårsrapport for 3. kvartal 2018/19

Selskabet afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. maj 2018 kl. 16.00. Anmodninger om at få emner optaget på generalforsamlingens dagsorden skal vi modtage senest fredag den 13. april 2018.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Finanskalender

Delårsrapport Q3 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 9 2017/18
København, den 13. december 2017

Delårsrapport for perioden 1. august 2017 – 31. oktober 2017
Resultat for 3. kvartal 2017/18 udgør DKK -7,0 mio. Egenkapitalen udgør DKK 324 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.469. Ekstraordinært udbytte på DKK 1.300 pr. aktie.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets del-årsrapport for perioden 1. august 2017 – 31. oktober 2017. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK -7,0 mio. for 3. kvartal 2017/18 og DKK 18,2 mio. for perioden 1.-3. kvartal 2017/18.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK -6,3 mio. i 3. kvartal 2017/18 og DKK 20,0 mio. i perioden 1.-3. kvartal 2017/18.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 291 mio., svarende til 90% af nettoaktiverne.
 • I 3. kvartal 2017/18 har SPEAS netto modtaget DKK 26,6 mio. fra private equity fondene.
 • Ordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 1. juni 2017, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.200 pr. aktie er udbetalt 28. juli 2017. Siden regnskabsårets start har SPEAS i alt udbetalt DKK 95 mio. i udbytte.
 • Bestyrelsen har besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.300 pr. aktie. Udbyttet ud-betales tirsdag den 19. december 2017, og SPEAS aktien handler eksklusiv udbytte fra og med fredag den 15. december 2017. Herefter vil SPEAS have udbetalt udbytte på i alt DKK 21.200 pr. aktie siden 2014.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2017 DKK 324 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.469.
 • Egenkapitalafkastet udgør -2,1% i 3. kvartal 2017/18 og 4,9% i perioden 1.-3. kvartal 2017/18.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2017 Q3

Delårsrapport H1 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 8 2017/18
København, den 13. september 2017

Delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 31. juli 2017
Resultat for 1. halvår 2017/18 udgør DKK 25,2 mio. Egenkapitalen udgør DKK 331 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.630.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 31. juli 2017. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 25,2 mio. for 1. halvår 2017/18.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 26,3 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 324 mio., svarende til 98% af nettoaktiverne.
 • I 1. halvår 2017/18 har SPEAS netto modtaget DKK 100 mio. fra private equity fondene.
 • Ordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 1. juni 2017, og ekstraordinært udbytte på DKK 1.200 pr. aktie er udbetalt 28. juli 2017. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 95 mio. i udbytte.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2017 DKK 331 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 7.630.
 • Egenkapitalafkastet udgør 6,6% i 1. halvår 2017/18.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2017 Q2

Ekstraordinært udbytte

Selskabsmeddelelse nr. 7 2017/18
København, den 24. juli 2017

Ekstraordinært udbytte
Som nævnt i delårsrapporten for 1. kvartal 2017/18 forventede bestyrelsen at udlodde ekstraordinært udbytte i løbet af juli måned 2017.

Bestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.200 pr. aktie, svarende til i alt DKK 52 mio. Bestyrelsen er i henhold til Selskabets vedtægter bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte.

Udbyttet udbetales fredag den 28. juli 2017, og SPEAS aktien handler eksklusivt udbytte fra og med onsdag den 26. juli 2017.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

170724 2017 07 Ekstraordinaert udbytte

Storaktionærmeddelelse (SEB)

Selskabsmeddelelse nr. 6 2017/18
København, den 22. juni 2017

Storaktionærmeddelelse
SEB Investment Management AB, Stockholm, Sverige, har dags dato meddelt, at de efter salg af aktier i Scandinavian Private Equity A/S nu ejer 4.342 aktier i Selskabet, svarende til 9,98% af aktiekapitalen og stemmerne.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Delårsrapport Q1 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 5 2017/18
København, den 20. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 30. april 2017
Resultat for 1. kvartal 2017/18 udgør DKK 14,9 mio. Egenkapitalen udgør DKK 416 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 9.594 før udbytte på DKK 1.000 pr. aktie, der blev udbetalt 1. juni 2017.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2017 – 30. april 2017. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 14,9 mio. for 1. kvartal 2017/18.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 15,5 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 373 mio. svarende til 90% af nettoaktiverne.
 • I 1. kvartal 2017/18 har SPEAS indbetalt DKK 0,1 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
 • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 40,1 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
 • Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling er udbetalt udbytte på DKK 1.000 pr. aktie, svarende til DKK 43 mio. Udbyttet blev udbetalt 1. juni 2017.
 • Bestyrelsen forventer at uddele ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie inden udgangen af juli måned.
 • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2017 DKK 416 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 9.594 (før udbyttebetaling på DKK 1.000 pr. aktie den 1. juni 2017).
 • Egenkapitalafkastet udgør 3,7% i 1. kvartal 2017/18.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2017 Q1