Kategoriarkiv: Selskabsmeddelelse

Sonderinger om salg af private equity porteføljen

Selskabsmeddelelse nr. 6 2019/20
København, den 23. maj 2019

Sonderinger om salg af private equity porteføljen
SPEAS ændrede i november 2013 sin investeringsstrategi og har siden udloddet mest muligt af sin likviditet under hensyntagen til de udestående investeringstilsagn. I forbindelse med denne ændring i investeringsstrategien tilkendegav bestyrelsen, at SPEAS’ investeringskapacitet igennem udlodninger vil reduceres i en sådan grad, at det forventes at resultere i en afvikling af Selskabet.

Selskabet har siden 2013 løbende haft drøftelser med mulige købere af private equity porteføljen, men har hidtil vurderet, at afkastpotentialet i porteføljen har været tilstrækkeligt til, at aktionærerne kunne opnå et attraktivt nettoafkast i forhold til risikoen.

De seneste fem år er Selskabets private equity portefølje reduceret fra DKK 740 mio. pr. 31. januar 2014 til DKK 177 mio. pr. 31. januar 2019. I samme periode har private equity porteføljen givet et gennemsnitligt årligt afkast på 12,5% (IRR), og afkastet til aktionærerne har været 18,9% p.a. (IRR) målt på udviklingen i aktiekursen samt udbetalte udbytter.

SPEAS holder generelt et lavt omkostningsniveau, men som børsnoteret selskab er det vanskeligt at reducere dette yderligere i takt med den faldende private equity portefølje. Omkostningsprocenten forventes således at stige yderligere fremover.

Som tidligere kommunikeret vurderer bestyrelsen løbende de strategiske muligheder for SPEAS, herunder timing og proces i forbindelse med afvikling af Selskabet med fokus på optimering af afkastet. I overensstemmelse hermed har Selskabet sonderet mulighederne for salg af private equity porteføljen hos et antal mulige købere, der er specialiseret i køb af private equity porteføljer.

Bestyrelsen vurderer på den baggrund, at et salg af porteføljen kan være attraktivt for aktionærerne under hensyntagen til den stigende omkostningsprocent og markedsforholdene for sekundær handel med private equity fonde.

Bestyrelsen har derfor til hensigt at indlede forhandlinger med en eller flere mulige købere om et salg af SPEAS’ private equity portefølje.

Såfremt et salg af private equity porteføljen gennemføres, har bestyrelsen til hensigt at iværksætte en afvikling af selskabet.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2019 06 Strategi

Storaktionærmeddelelse (SEB)

Selskabsmeddelelse nr. 5 2019/20
København, den 21. maj 2019

Storaktionærmeddelelse
SEB Investment Management AB, Stockholm, Sverige, har dags dato meddelt, at de efter salg af aktier i Scandinavian Private Equity A/S nu ejer 2.142 aktier i Selskabet, svarende til 4,93% af aktiekapitalen og stemmerne.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 4 2019/20
København, den 26. april 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Scandinavian Private Equity A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. maj 2019, kl. 15.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

 3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2019/20

 4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

 5. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
  Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen.

 6. Valg af bestyrelse
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind.

  En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i årsrapporten for 2018/19 samt som bilag til de fuldstændige forslag.

 7. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

 8. Eventuelt

Vedtagelseskrav
Forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.486.000, fordelt på aktier à DKK 1.000 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen er torsdag den 16. maj 2019.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles senest torsdag den 16. maj 2019 på følgende måder:

 • ved at sende en e-mail til info@speas.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager eller
 • ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 93.

Fuldmagt
Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand senest torsdag den 16. maj 2019.

Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Fuldmagtsblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest onsdag den 22. maj 2019 kl. 12.00.

Brevstemmen kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Brevstemmeblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.
Følgende oplysninger er fra den 26. april 2019 tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten 2018/19 samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller skriftlige stemmer.

Spørgsmål fra aktionærer
Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

Bestyrelsen

Årsrapport 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 3 2019/20
København, den 3. april 2019

Årsrapport for regnskabsåret 2018/19
Resultat for regnskabsåret 2018/19 udgør DKK -9,5 mio. Egenkapitalen udgør DKK 215 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.945.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2018/19. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet for regnskabsåret 2018/19 udgør DKK -9,5 mio., og investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK -7,1 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 177 mio., svarende til 83% af nettoaktiverne.
 • SPEAS har i regnskabsåret netto modtaget DKK 72 mio. fra private equity fondene.
 • I løbet af regnskabsåret er udbetalt et samlet udbytte på DKK 1.000 pr. aktie, svarende til i alt DKK 43 mio.
 • Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret udbetales et udbytte på DKK 1.200 pr. aktie a nominelt DKK 1.000, svarende til i alt DKK 52 mio.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2019 DKK 215 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.945.
 • Egenkapitalafkastet udgør -4,1% i regnskabsåret.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Storaktionærmeddelelse (Nordea)

Selskabsmeddelelse nr. 2 2019/20
København, den 27. marts 2019

Storaktionærmeddelelse
Nordea Bank Abp, Finland, har dags dato meddelt, at Nordea den 25. marts 2019 har afhændet alle sine aktier i Scandinavian Private Equity A/S. Nordea har endvidere meddelt, at de før salget ejede 11,5% af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Resultatforventning 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 1 2019/20 
København, den 5. marts 2019

Resultatforventning til regnskabsåret 2018/19

SPEAS forventer et underskud for regnskabsåret 2018/19, der udløb den 31. januar 2019, i niveauet DKK -13 mio. til DKK -9 mio., svarende til et egenkapitalafkast på omkring -5%.

Baseret på et egenkapitalafkast i perioden 1.-3. kvartal 2018/19 på -6,4% var den tidligere forventning til årets resultat et egenkapitalafkast, der er lavere end den langsigtede afkastforventning på 8-9% p.a.

Egenkapitalen pr. 31. januar 2019 forventes at udgøre DKK 210 mio. til DKK 215 mio., svarende til DKK 4.850-4.950 pr. aktie.

Det negative resultat for regnskabsåret kan primært henføres til et enkelt porteføljeselskab i en af private equity fondene. Hvis der ses bort fra nedskrivninger på det pågældende selskab, ville årets resultat have været positivt.

SPEAS har på nuværende tidspunkt modtaget rapportering fra private equity fondene dækkende hovedparten af, men ikke alle, SPEAS’ private equity investeringer, og resultatforventningen er med forbehold for endelig regnskabsafslutning og revision. Det endelige resultat kan således afvige fra resultatforventningen. SPEAS offentliggør årsrapport den 5. april 2019.

Yderligere oplysninger

Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Finanskalender 2019/20

Selskabsmeddelelse nr. 10 2018/19
København, den 3. januar 2019

Finanskalender for regnskabsåret 2019/20
Scandinavian Private Equity A/S forventer i næste regnskabsår, der udløber 31. januar 2020, at offentliggøre regnskabsmeddelelser på følgende datoer:

5. april 2019 Årsrapport for 2018/19
   
18. juni 2019 Delårsrapport for 1. kvartal 2019/20
   
10. september 2019 Delårsrapport for 1. halvår 2019/20
   
10. december 2019 Delårsrapport for 3. kvartal 2019/20

Selskabet afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. maj 2019 kl. 15.00. Anmodninger om at få emner optaget på generalforsamlingens dagsorden skal vi modtage senest onsdag den 10. april 2019.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Delårsrapport Q3 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 9 2018/19
København, den 12. december 2018

Delårsrapport for perioden 1. august 2018 – 31. oktober 2018
Resultat for 3. kvartal 2018/19 udgør DKK -6,3 mio. Egenkapitalen udgør DKK 209 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.816.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. august 2018 – 31. oktober 2018. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK -6,3 mio. for 3. kvartal 2018/19 og DKK -15,0 mio. for perioden 1.-3. kvartal 2018/19.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK -5,8 mio. i 3. kvartal 2018/19 og DKK -13,4 mio. i perioden 1.-3. kvartal 2018/19.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 184 mio., svarende til 88% af nettoaktiverne.
 • I 3. kvartal 2018/19 har SPEAS netto modtaget DKK 35,0 mio. fra private equity fondene.
 • Ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 31. juli 2018. Siden regnskabsårets start har SPEAS i alt udbetalt DKK 43 mio. i udbytte.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2018 DKK 209 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.816.
 • Egenkapitalafkastet udgør -3,0% i 3. kvartal 2018/19 og -6,4% i perioden 1.-3. kvartal 2018/19.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. På baggrund af det opnåede investeringsresultat, forventes for indeværende regnskabsår nu et egenkapitalafkast, der er lavere end den langsigtede afkastforventning. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 Q3

Delårsrapport H1 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 8 2018/19
København, den 10. september 2018

Delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 31. juli 2018
Resultat for 1. halvår 2018/19 udgør DKK -8,7 mio. Egenkapitalen udgør DKK 215 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.962.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 31. juli 2018. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK 9,8 mio. i 2. kvartal 2018/19 og DKK -8,7 mio. i 1. halvår 2018/19.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på DKK 10,2 mio. i 2. kvartal 2018/19 og DKK -7,6 mio. i 1. halvår 2018/19.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 225 mio., svarende til 105% af nettoaktiverne.
 • I 1. halvår 2018/19 har SPEAS netto modtaget DKK 24 mio. fra private equity fondene.
 • Ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie er udbetalt 31. juli 2018. I regnskabsperioden har SPEAS i alt udbetalt DKK 43 mio. i udbytte.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2018 DKK 215 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 4.962.
 • Egenkapitalafkastet udgør 4,2% i 2. kvartal 2018/19 og -3,6% i 1. halvår 2018/19.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 Q2

Storaktionærmeddelelse (Credit Suisse)

Selskabsmeddelelse nr. 7 2018/19
København, den 16. august 2018

Storaktionærmeddelelse
Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz, har dags dato meddelt Scandinavian Private Equity A/S, at PMG Partners Fund LP Active Value Fund, en enhed kontrolleret af Credit Suisse Group AG, efter salg af aktier i Scandinavian Private Equity A/S nu ejer under 5,0% af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30