Forfatterarkiv: web

Ekstraordinært udbytte

Selskabsmeddelelse nr. 6 2018/19
København, den 25. juli 2018

Ekstraordinært udbytte
SPEAS agter at udlodde mest muligt af sin likviditet under hensyntagen til de udestående investeringstilsagn, og bestyrelsen har derfor besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.000 pr. aktie, svarende til i alt DKK 43 mio.

Udbyttet udbetales tirsdag den 31. juli 2018, og SPEAS aktien handler eksklusivt udbytte fra og med fredag den 27. juli 2018.

Bestyrelsen er i henhold til Selskabets vedtægter bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 06 Ekstraordinaert udbytte

EQT VI sælger Sportradar

EQT VI har indgået aftale om at sælge sin andel af Sportradar, en ledende global udbyder af sport data til spiludbydere mv.

EQT VI investerede i Sportradar i 2014, og under EQT’s ejerskab er selskabets omsætning steget med 40% årligt.

SPEAS har bogført sin andel af EQT VI til DKK 64 mio. pr. 30. april 2018, hvor EQT VI havde 10 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra EQT her

Delårsrapport Q1 2018/19

Selskabsmeddelelse nr. 5 2018/19
København, den 11. juni 2018

Delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 30. april 2018
Resultat for 1. kvartal 2018/19 udgør DKK -18,5 mio. Egenkapitalen udgør DKK 249 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 5.737.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2018 – 30. april 2018. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet udgør DKK -18,5 mio. for 1. kvartal 2018/19.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et negativt afkast på i alt DKK 17,8 mio.
 • Det negative resultat kan primært henføres til 3 af private equity fondene, der i 1. kvartal uventet har nedskrevet værdien af enkelte porteføljeselskaber. Resultatet af de øvrige private equity fonde er i overensstemmelse med forventningerne.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 227 mio. svarende til 91% af nettoaktiverne.
 • SPEAS har i 1. kvartal 2018/19 netto modtaget DKK 11,4 mio. fra private equity fondene.
 • Bestyrelsen forventer som tidligere meddelt at uddele ekstraordinært udbytte i løbet af regn-skabsåret.
 • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2018 DKK 249 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 5.737.
 • Egenkapitalafkastet udgør -7,2% i 1. kvartal 2018/19.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 Q1

Referat af generalforsamling 2018

Selskabsmeddelelse nr. 4 2018/2019
København, den 28. maj 2018

Referat af generalforsamling 2018
På Scandinavian Private Equity A/S’ ordinære generalforsamling mandag den 28. maj 2018 blev

 1. årsrapport for perioden 1. februar 2017 – 31. januar 2018 godkendt,
 2. vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2018/19 på DKK 120.000 til bestyrelsesformanden og DKK 90.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
 3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,
 4. forslag om disponering af årets overskud på DKK 17,9 mio. godkendt,
 5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet,
 6. Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind genvalgt til bestyrelsen,
 7. Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Referat af GF

EQT V sælger HTL-Strefa

EQT V har indgået aftale om at sælge HTL-Strefa, et innovativt medicoteknisk selskab med en ledende global position inden for kanyler til f.eks. blodprøvetagning og insulininjektion.

EQT V investerede i HTL-Strefa i 2009, og under EQT’s ejerskab er selskabets omsætning fordoblet.

SPEAS har bogført sin andel af EQT V til DKK 39 mio. pr. 31. januar 2018, hvor EQT V havde 3 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra EQT her

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 3 2018/19
København, den 2. maj 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Scandinavian Private Equity A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 28. maj 2018, kl. 16.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2018/19
 4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud
  Bestyrelsen foreslår, at årets overskud på DKK 17,9 mio. anvendes således:
  Forslag til udbytte DKK 0,0 mio.
  Ekstraordinært udbytte vedtaget i løbet af regnskabsåret DKK 108,7 mio.
  Overførsel til næste regnskabsår DKK -90,8 mio.
 6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
  Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.
 7. Valg af bestyrelse
  Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind.
  En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i årsrapporten for 2017/18 samt som bilag til de fuldstændige forslag.
  De opstillede kandidater anses alle for uafhængige.
 8. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
 9. Eventuelt

Vedtagelseskrav
Forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.486.000, fordelt på aktier à DKK 1.000 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag den 21. maj 2018.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles senest torsdag den 24. maj 2018 på følgende måder:

 • ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf,
 • ved at sende en e-mail til info@speas.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager eller
 • ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 93.

Fuldmagt
Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand senest torsdag den 24. maj 2018.

Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Fuldmagtsblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest fredag den 25. maj 2018 kl. 12.00.

Brevstemmen kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Brevstemmeblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.
Følgende oplysninger er fra den 2. maj 2018 tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten 2017/18 samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller skriftlige stemmer.

Spørgsmål fra aktionærer
Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

Bestyrelsen

GF2018 indkaldelse

Årsrapport 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 2 2018/19
København, den 18. april 2018

Årsrapport for regnskabsåret 2017/18
Resultat for regnskabsåret 2017/18 udgør DKK 17,9 mio. Egenkapitalen udgør DKK 267 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 6.163.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2017/18, der udløb 31. januar 2018. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

 • Resultatet for regnskabsåret 2017/18 udgør DKK 17,9 mio.
 • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 20,5 mio.
 • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 257 mio. svarende til 96% af nettoaktiverne.
 • SPEAS har i regnskabsåret netto modtaget DKK 162 mio. fra private equity fondene.
 • I løbet af regnskabsåret er udbetalt et samlet udbytte på DKK 3.500 pr. aktie. SPEAS har i regnskabsåret i alt udbetalt DKK 152 mio. i udbytte.
 • Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret ikke udbetales udbytte. Bestyrelsen vil som hidtil løbende vurdere muligheden for at udlodde ekstraordinært udbytte i løbet af regnskabsåret.
 • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2018 DKK 267 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 6.163.
 • Egenkapitalafkastet udgør 5,1% i regnskabsåret.
 • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

Årsrapport 2017/18
Hovedtal 2017/18

EQT V og VI sælger Broadnet

EQT V og VI har indgået aftale om at sælge Broadnet, en førende udbyder af fiber-baserede datakommunikationsløsninger til erhvervslivet i Norge.

Broadnet blev dannet i 2012 ved fusion af InFiber, et EQT V porteføljeselskab, og Ventelo, et EQT VI porteføljeselskab, og under EQT’s ejerskab har selskabet gennemført en række strategiske opkøb samt betydelige investeringer i opgraderingen af netværket.

SPEAS har bogført sin andel af EQT V til DKK 40 mio. og sin andel af EQT VI til DKK 76 mio. pr. 31. oktober 2017, hvor EQT V og EQT VI havde 4 henholdsvis 10 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra EQT her

Resultatforventning 2017/18

Selskabsmeddelelse nr. 1 2018/19
København, den 27. februar 2018

Resultatforventning til regnskabsåret 2017/18
SPEAS forventer et resultat for regnskabsåret 2017/18, der udløb den 31. januar 2018, i niveauet DKK 15 mio. til DKK 20 mio., svarende til et egenkapitalafkast på omkring 5%.

Ved regnskabsårets begyndelse forventede Selskabet et egenkapitalafkast på niveau med den langsigtede afkastforventning på 8-9% p.a.

Egenkapitalen forventes pr. 31. januar 2018 at udgøre DKK 265 mio. til DKK 270 mio., svarende til DKK 6.100-6.200 pr. aktie.

SPEAS har på nuværende tidspunkt modtaget rapportering fra private equity fondene dækkende hovedparten af, men ikke alle, SPEAS’ private equity investeringer, og resultatforventningen er med forbehold for endelig regnskabsafslutning og revision. Det endelige resultat kan således afvige fra resultatforventningen. SPEAS offentliggør årsrapport den 18. april 2018.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2018 01 Resultatforventning

EQT V sælger CBR Fashion Group

EQT V har indgået aftale om at sælge CBR Fashion Group, der er blandt de fem største producenter af modetøj i Tyskland. Selskabet har mere end 1.200 medarbejdere og distribuerer til over 8.300 udsalgssteder i 19 europæiske lande.

EQT V købte CBR i 2007, og under EQT V’s ejerskab har selskabet blandt andet etableret en stærk e-handelsplatform.

SPEAS har bogført sin andel af EQT V til DKK 40 mio. pr. 31. oktober 2017, hvor EQT V havde 4 tilbageværende porteføljeselskaber.

Se pressemeddelelsen fra EQT her