Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 14 2019/20
København, den 17. september 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Scandinavian Private Equity A/S afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 9. oktober 2019, kl. 16.00 på adressen Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V (Gorrissen Federspiel).

Dagsorden og fuldstændige forslag

 1. Forslag om at selskabet træder i frivillig solvent likvidation
  Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at træffe beslutning om at afvikle selskabet ved frivillig solvent likvidation, således at selskabet træder i likvidation den 9. oktober 2019 efter regler om likvidation i kapitel 14 i lov om aktie- og anpartsselskaber (”selskabsloven”).

  Som led i ovennævnte forslag fremsætter bestyrelsen endvidere forslag om at ændre vedtægterne, således at selskabets navn tilføjes ”i likvidation”.

  Vedtægternes pkt. 1.1. vil herefter have følgende ordlyd:

  Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S i likvidation. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Scandinavian Private Equity Partners A/S.”

  Derudover ændres vedtægternes pkt. 12.1. til følgende ordlyd:

  Selskabet tegnes af likvidator.”

  Baggrunden for forslaget er, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 8 af 11. juni 2019; nr. 10 af 10. juli 2019; nr. 12 af 30. august 2019 samt nr. 13 af 1. september 2019, at salget af selskabets private equity portefølje nu er endeligt gennemført. Bestyrelsen forventer, at der efter afholdelse af anslåede omkostninger mv. kan udloddes et samlet beløb på yderligere ca. DKK 950 pr. aktie som likvidationsprovenu.

  Likvidationsprovenuet vil blive fordelt blandt aktionærerne i henhold til deres aktiebesiddelse i selskabet på likvidationstidspunktet. Udlodning af likvidationsprovenuet vil ske i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses.

  Likvidationen kan tidligst gennemføres efter udløbet af en lovpligtig proklamaperiode på 3 måneder, hvori selskabets kreditorer kan anmelde eventuelle krav. Efter proklamaperiodens udløb vil der blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor gennemførelse af likvidationen endeligt kan vedtages. Likvidationen forventes gennemført inden for 6 måneder.

  Hvis forslaget vedtages, forventes selskabet at anmode om sletning fra handel og notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Dette kan tidligst gennemføres efter udløb af den lovpligtige proklamaperiode og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.

  Hvis forslaget om frivillig likvidation vedtages, indstiller bestyrelsen endvidere til, at advokat Anders Ørjan Jensen, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 København V, udnævnes til likvidator i selskabet.

Vedtagelseskrav
Dagsordenens punkt kræver tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.486.000, fordelt på aktier à DKK 1.000 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen er onsdag den 2. oktober 2019.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles senest fredag den 4. oktober 2019 på følgende måder:

 • ved elektronisk tilmelding på vp.dk/gf,
 • ved at sende en e-mail til info@speas.dk med oplysning om navn, adresse, telefonnr. og VP-kontonr. samt navn på eventuel ledsager eller
 • ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 93.

Fuldmagt
Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand senest fredag den 4. oktober 2019.

Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Fuldmagtsblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 12.00.

Brevstemme kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Brevstemmeblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk.

Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.
Følgende oplysninger er fra den 17. september 2019 tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen med de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten 2018/19 samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller skriftlige stemmer.

Spørgsmål fra aktionærer
Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Persondata
For nærmere information om, hvordan Scandinavian Private Equity A/S indsamler og behandler personoplysninger henvises til selskabets hjemmeside (http://speas.dk/ir-politik/generalforsamling/), hvor selskabets politik for behandling af personoplysninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger er tilgængelig.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

Bestyrelsen

EGM 2019 indkaldelse og fuldstændige forslag