Referat af generalforsamling 2017

Selskabsmeddelelse nr. 4 2017/2018
København, den 29. maj 2017

Referat af generalforsamling 2017
På Scandinavian Private Equity A/S’ ordinære generalforsamling mandag den 29. maj 2017 blev

  1. årsrapport for perioden 1. februar 2016 – 31. januar 2017 godkendt,
  2. vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2017/18 på DKK 120.000 til bestyrelsesformanden og DKK 90.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
  3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,
  4. forslag om disponering af årets overskud på DKK 41,4 mio., herunder, at der udbetales et udbytte på DKK 1.000 pr. aktie a nominelt DKK 1.000, godkendt,
  5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet,
  6. forslaget om ændring af vedtægternes pkt. 10.1 (ophævelse af aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer) godkendt,
  7. Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind genvalgt til bestyrelsen,
  8. Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor,
  9. dirigenten bemyndiget til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen mv.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

170529 referat af GF