Referat af generalforsamling 2016

Selskabsmeddelelse nr. 6 2016/2017
København, den 23. maj 2016Referat af generalforsamling 2016
På Scandinavian Private Equity A/S’ ordinære generalforsamling mandag den 23. maj 2016 blev

 1. årsrapport for perioden 1. februar 2015 – 31. januar 2016 godkendt,
 2. forslaget om reduktion af vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2016/17 til DKK 120.000 til bestyrelsesformanden og DKK 90.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
 3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,
 4. forslag om disponering af årets overskud på DKK 102,4 mio., herunder, at der udbetales et udbytte på DKK 1.500 pr. aktie a nominelt DKK 10.000, godkendt,
 5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet,
 6. forslaget om at nedsætte aktiekapitalen fra DKK 434.860.000 til DKK 43.486.000 ved reduktion af den nominelle stykstørrelse af selskabets aktier fra DKK 10.000 til DKK 1.000 pr. aktie godkendt,
 7. Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind genvalgt til bestyrelsen,
 8. Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som revisor,
 9. dirigenten bemyndiget til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen mv.

Under bestyrelsens beretning orienterede formanden endvidere om,

 • at SPEAS med virkning fra 1. juli 2016 ikke længere vil have tilknyttet en market maker til prisstillelse i SPEAS aktien, idet aktiens likviditet vurderes tilfredsstillende i lyset af Selskabets løbende udbyttebetalinger, og
 • at SPEAS fremover alene vil udsende selskabsmeddelelser mv., herunder delårsrapporter og årsrapporter, på dansk, idet selskabets aktionærer langt overvejende er danske/skandinaviske.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2016 06 160523 Referat af generalforsamling 2016