Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 3 2016/17
København, den 29. april 2016Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Scandinavian Private Equity A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. maj 2016, kl. 16.00 på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K med følgende

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2016/17


  Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for regnskabsåret 2016/17 reduceres til DKK 120.000 til bestyrelsesformanden og DKK 90.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. I regnskabsåret 2015/16 udgjorde vederlaget DKK 250.000 til bestyrelsesformanden og DKK 150.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud


  Bestyrelsen foreslår, at årets overskud på DKK 102,4 mio. anvendes således, idet der foreslås udbetalt et udbytte på DKK 1.500 pr. aktie a nominelt DKK 10.000:

  Forslag til udbytte: DKK 65,2 mio.
  Ekstraordinært udbytte vedtaget i løbet af regnskabsåret: DKK 195,7 mio.
  Overførsel til næste regnskabsår: DKK -158,5 mio.

 6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier


  Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.

 7. Forslag fra bestyrelsen


  1) Nedsættelse af aktiekapitalen
  Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes fra DKK 434.860.000 med DKK 391.374.000 til DKK 43.486.000 ved reduktion af den nominelle stykstørrelse af selskabet aktier fra DKK 10.000 til DKK 1.000 pr. aktie. Nedsættelsesbeløbet anvendes til henlæggelse til en særlig reserve jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3., som bestyrelsen foreslår overført til frie reserver, der straks efter kapitalnedsættelsen vil kunne anvendes til udlodninger til aktionærerne.

 8. Valg af bestyrelse


  Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind.

  En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i årsrapporten for 2015/16 samt som bilag til de fuldstændige forslag.

  De opstillede kandidater anses alle for uafhængige.

 9. Valg af revisor


  Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

 10. Bemyndigelse til dirigenten
 11. Eventuelt

Vedtagelseskrav
Punkt 7.1 på dagsordenen kræver tiltrædelse af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 434.860.000, fordelt på aktier à DKK 10.000 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 10.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag den 16. maj 2016.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles senest torsdag den 19. maj 2016 på følgende måder:

   • ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf,
   • ved henvendelse til selskabet på tlf. 70 25 10 55 eller på adressen Sankt Annæ Plads 13, 3., 1250 København K, eller
   • ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 89 93.

Fuldmagt
Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf senest torsdag den 19. maj 2016.

Fuldmagtsblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. fax til 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 19. maj 2016.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest fredag den 20. maj 2016 kl. 12.00. Brevstemmen kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Brevstemmeblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. fax til 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 20. maj 2016 kl. 12.00.

Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.
Følgende oplysninger er fra den 29. april 2016 tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten 2015/16 samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller skriftlige stemmer.

Spørgsmål fra aktionærer
Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S


Bestyrelsen

2016 03 160429 Indkaldelse til ordinaer generalforsamling