Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015/16
København, den 5. maj 2015Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Scandinavian Private Equity A/S
Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. maj 2015, kl. 14.00 (adgang fra kl. 13.30) på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K med følgende

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2015/16
 4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud
  Bestyrelsen foreslår, at årets overskud på DKK 105,3 mio. anvendes således, idet der foreslås udbetalt et udbytte på DKK 1.500 pr. aktie a nominelt DKK 10.000:

  Forslag til udbytte (DKK 1.500 pr. aktie): DKK 67,0 mio.
  Ekstraordinært udbytte vedtaget i løbet af regnskabsåret: DKK 129,6 mio.
  Overførsel til næste regnskabsår: DKK -91,3 mio.
 6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
  Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.
 7. Forslag fra bestyrelsen

  1) Nedsættelse af aktiekapitalen
  Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes fra DKK 446.970.000 til DKK 434.860.000 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier til en nominel værdi på i alt DKK 12.110.000, svarende til 1.211 stk. aktier à DKK 10.000. Efter kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital beløbe sig til DKK 434.860.000 fordelt på 43.486 aktier à DKK 10.000.
 8. Valg af bestyrelse
  Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Østenkjær Lind.

  En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes i årsrapporten for 2014/15 samt som bilag til de fuldstændige forslag.

  De opstillede kandidater anses alle for uafhængige.
 9. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
 10. Bemyndigelse til dirigenten
 11. Eventuelt

Vedtagelseskrav
Punkt 7.1) på dagsordenen kræver tiltrædelse af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 446.970.000, fordelt på aktier à DKK 10.000 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 10.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen er fredag den 22. maj 2015.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles senest fredag den 22. maj 2015 på følgende måder:

 •  ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf,
 • ved henvendelse til selskabet på tlf. 70 25 10 55 eller på adressen Sankt Annæ Plads 13, 3., 1250 København K, eller
 • ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 89 93.

Fuldmagt
Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf senest fredag den 22. maj 2015.

Fuldmagtsblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. fax til 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 22. maj 2015.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest torsdag den 28. maj 2015 kl. 12.00. Brevstemmen kan afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

Brevstemmeblanket kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. fax til 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 28. maj 2015 kl. 12.00.

Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.
Følgende oplysninger er fra den 5. maj 2015 tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten 2014/15 samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller skriftlige stemmer.

Spørgsmål fra aktionærer
Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.


Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/SBestyrelsen

2015 03 150505 GF indkaldelse