Strategiændring

Selskabsmeddelelse nr. 14 2013/14
København, den 14. november 2013Strategiændring

SPEAS har hidtil fokuseret på den langsigtede værdiskabelse og geninvesteret modtaget exitprovenu i nye attraktive private equity fonde. Private equity investeringerne har performet tilfredsstillende og givet et merafkast i forhold til aktiemarkedet, men Selskabets aktiekurs har – i lighed med andre børsnoterede private equity selskaber – gennem en længere periode været betydeligt lavere end indre værdi pr. aktie.

Bestyrelsen har på baggrund af den utilfredsstillende aktiekurs i forhold til indre værdi besluttet, at SPEAS aktuelt skal prioritere udlodninger til aktionærerne over nye investeringstilsagn for, også på kortere sigt, at sikre den bedst mulige værdiskabelse for aktionærerne. Udlodninger vil ske i form af aktietilbagekøb og/eller udbytte.

SPEAS agter således at udlodde mest muligt af sin likviditet under hensyntagen til de udestående investeringstilsagn, og frem til udgangen af 2014 påregner bestyrelsen, at Selskabet har likviditet til at kunne udlodde DKK 100 mio., hvortil kommer en væsentlig andel af eventuelt modtaget exitprovenu.

I den forbindelse vil Selskabet fortsætte med at købe egne aktier i markedet i det omfang, aktiens likviditet tillader dette, idet SPEAS på en enkelt handelsdag ikke ønsker at repræsentere mere end 50% af den registrerede omsætning i aktien. Selskabets beholdning af egne aktier udgør p.t. 8,9% af aktiekapitalen, og bestyrelsen har en bemyndigelse til at erhverve op til 15% af aktiekapitalen.

SPEAS’ investeringskapacitet vil igennem udlodninger reduceres i en sådan grad, at det forventes at resultere i en afvikling af Selskabet.

Selskabets omkostningsniveau vil blive tilpasset den ændrede strategi, og herunder vil bestyrelsen på SPEAS’ ordinære generalforsamling, som afholdes den 26. maj 2014, foreslå, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres. Samtidig vil bestyrelsen foreslå, at Selskabets beholdning af egne aktier annulleres, og redegøre nærmere for, hvorledes udlodninger fremadrettet vil blive gennemført.


Yderligere oplysninger:
Henning Kruse Petersen, bestyrelsesformand, mobiltelefon (+45) 20 10 00 51
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 14 131114 Strategi