Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 8 2013/14
København, den 25. april 2013Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Scandinavian Private Equity A/S
Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) afholder ordinær generalforsamling mandag den 27. maj 2013, kl. 16.00 (adgang fra kl. 15.30) på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K med følgende


Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag.
  Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for regnskabsåret 2013/14 uændret fastsættes til DKK 250.000 til bestyrelsesformanden og DKK 150.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud.
  Bestyrelsen foreslår årets overskud på DKK 16,4 mio. overført til næste regnskabsår.
 6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
  Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 15 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet.
 7. Forslag fra bestyrelsen.

  1) Godkendelse af fusionen med Scandinavian Private Equity Partners A/S.
  Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender fusionen med managementselskabet, Scandinavian Private Equity Partners A/S, der siden 8. marts 2013 har været et helejet datterselskab af Scandinavian Private Equity A/S. Se hertil selskabsmeddelelse nr. 3 2013/14 om SPEAS’ overtagelse af managementselskabet og selskabsmeddelelse nr. 7 2013/14 om underskrift af fusionsplan.

  I forbindelse med generalforsamlingens godkendelse af fusionen foreslår bestyrelsen følgende ændringer af selskabets vedtægter:

  i) I pkt. 1.1 tilføjes “Scandinavian Private Equity Partners A/S” som binavn.
  ii) Pkt. 4.1-4.3 slettes. Punkterne indeholder en bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse, der er udløbet.
  iii) I pkt. 5.3 ændres Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen.
  iv) Pkt. 10.1, sidste punktum slettes. Bestemmelsen lyder: “Vedtægtsbestemmelsen i punkt 11.1 om managementselskabets ret til at udpege et bestyrelsesmedlem kan alene ændres af generalforsamlingen med managementselskabets forudgående skriftlige accept.”.
  v) Pkt.11.1 erstattes af følgende bestemmelse: “Selskabet ledes af en bestyrelse på fire-seks medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted. Intet medlem kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 67 år.”
  vi) I pkt. 11.2 erstattes “Bestyrelsen vælger blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer en formand.” med “Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.”.
  vii) I pkt. 13.1 slettes “generalforsamlingsvalgt”.

  2) Godkendelse af vederlagspolitik.
  Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne reviderede vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion. Forslag til vederlagspolitikken findes som bilag til de fuldstændige forslag og på www.speas.dk.
 8. Valg af bestyrelse.
  Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Erik Christensen og Michael Brockenhuus-Schack. Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af Henning Kruse Petersen, Claus Gregersen, Niels Heering og Henrik Østenkjær Lind.

  Jens Erik Christensen
  Jens Erik Christensen (f. 1950) har været bestyrelsesformand i SPEAS siden den 29. december 2006. Jens Erik Christensen er direktør i Sapere Aude ApS samt bestyrelsesformand i Dansk Merchant Capital A/S, Alpha Holding A/S, K/S Habro-Reading Travelodge, ApS Habro Komplementar-48, EcsAct A/S, TA Management A/S, Mediaxes A/S, Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S, Skandia A/S, Skandia Liv A/S, Skandia Liv A A/S, Skandia Link Livsforsikring A/S, Vördur Tryggingar hf., Behandlingsvejviseren A/S, Core Strategy Consultants A/S og Dansk Vejforening. Han er næstformand i BankNordik A/S samt bestyrelsesmedlem i Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Nemi Forsikring AS, TK Development A/S, Hugin Expert A/S, Nordic Corporate Investments A/S, Alpha Insurance A/S, mBox A/S, Andersen & Martini A/S og AON Advisory Board Denmark A/S. Desuden er han medlem af præsidiet for Mermaid. Jens Erik Christensen er tidligere direktør i Codan A/S og Codan Forsikring A/S.

  Michael Brockenhuus-Schack
  Michael Brockenhuus-Schack (f. 1960) har været medlem af Selskabets bestyrelse siden den 29. december 2006. Michael Brockenhuus-Schack er cand. agro. samt medejer og ansvarlig for driften af land- og skovbrugsejendommene Giesegaard & Juellund. Han er direktør i Giesegaard Handelsselskab ApS og WEBS ApS samt endvidere bestyrelsesformand i Promilleafgiftsfonden for landbrug, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Gammelkjøgegaard Landbrug A/S, Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond samt Axel B. Lange A/S. Desuden er han medlem af repræsentantskaberne for Realdania og Foreningen Nykredit samt bestyrelsesmedlem i Realdania, Jagtejendommen i Trend skov, Det Classenske Fideicommis og Pensionskassen for tjenestemænd i det Classenske Fideicommis.

  Henning Kruse Petersen
  Henning Kruse Petersen (f. 1947) har været medlem af Selskabets bestyrelse siden 10. november 2006. Henning Kruse Petersen er direktør i 2KJ A/S, bestyrelsesformand i Scandinavian Private Equity Partners A/S, A/S Det Østasiatiske Kompagni, Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern A/S, A/S Femern Landanlæg, C.W. Obel A/S, Erhvervsinvest Management A/S, Den Danske Forskningsfond og Socle du Monde ApS samt næstformand i Øresundsbro Konsortiet, Asgard Ltd (England), Skandinavisk Holding A/S, Skandinavisk Holding II A/S og Fritz Hansen A/S. Endvidere er han bestyrelsesmedlem i Scandinavian Tobacco Group A/S, William H. Michaelsens Legat, Tesch Allé ApS, Midgard Group Inc. og Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond. Henning Kruse Petersen er tidligere koncerndirektør i Nykredit gruppen.

  Claus Gregersen
  Claus Gregersen (f. 1961) er uddannet HD i finansiering fra Handelshøjskolen i København i 1986 og er adm. direktør i Carnegie Bank A/S. Han har været medlem af bestyrelsen i Scandinavian Private Equity Partners A/S siden dets etablering 10. november 2006. Claus Gregersen er medlem af bestyrelsen i the S.W. Mitchell European Funds og Stratos Invest A/S. Claus Gregersen er tidligere partner i Select Partners, tidligere adm. direktør i investeringsbanken Alfred Berg og tidligere ansvarlig for ABN Amros internationale aktiemarkedsaktiviteter.

  Niels Heering
  Advokat Niels Heering (f. 1955) er cand.jur. fra Københavns Universitet i 1981. Han har været medlem af bestyrelsen i Scandinavian Private Equity Partners A/S siden dets etablering 10. november 2006. Niels Heering er bestyrelsesformand i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, Jeudan A/S, NTR Holding A/S (og et datterselskab), Ellos A/S, Helgstrand Dressage A/S, Nesdu a/s, Stæhr Holding A/S (og et datterselskab) og Stæhr Invest II A/S samt medlem af bestyrelserne i J. Lauritzen A/S, Ole Mathiesen A/S (og et datterselskab) og Henning Stæhr A/S. Niels Heering er endvidere formand i Civ.ing. N.T. Rasmussens Fond, næstformand i 15. juni Fonden, bestyrelsesmedlem i Lise & Valdemar Kählers Familiefond samt direktør i CCKN Holding ApS (og to datterselskaber).

  Henrik Østenkjær Lind
  Henrik Østenkjær Lind (f. 1975) er direktør i Lind Invest ApS, bestyrelsesformand i Danske Commodities A/S, Cornerstone Properties A/S, Kristensen Partners III A/S og Lind Capital A/S samt bestyrelsesmedlem i 4U-Development A/S, Dbh Technology A/S, Hemonto A/S, SE Blue Equity Management A/S og Skako A/S.

  De opstillede kandidater anses alle for uafhængige.
 9. Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
 10. Bemyndigelse til dirigenten.
 11. Eventuelt.

Vedtagelseskrav
Punkt 7.1) på dagsordenen kræver tiltrædelse af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 500.500.000, fordelt på aktier à DKK 10.000 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 10.000 giver én stemme.

Registreringsdatoen er mandag den 20. maj 2013.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Bestilling af adgangskort
I henhold til vedtægternes pkt. 8.2 skal adgangskort til generalforsamlingen rekvireres senest 3 dage før generalforsamlingen. Ret til deltagelse i generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har løst adgangskort. Adgangskort kan bestilles senest torsdag den 23. maj 2013 på følgende måder:

 • ved elektronisk tilmelding på www.speas.dk eller på www.vp.dk/gf ved oplysning om VP-reference nr. eller log-on med NemID eller VP-ID, eller
 • ved henvendelse til selskabet på tlf. 70 25 10 55 eller på adressen Sankt Annæ Plads 13, 3., 1250 København K, eller
 • ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 89 93.


Bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post fra VP Investor Services A/S til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog.

Fuldmagt
Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves i henhold til fuldmagt.

Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.speas.dk eller på www.vp.dk/gf senest torsdag den 23. maj 2013 under anvendelse af log-on med NemID eller VP-ID.

Fuldmagtsblanket kan også downloades og/eller printes fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. fax til 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 23. maj 2013. Blanketten skal udfyldes med navn, adresse, telefonnummer og VP-reference nr., inden den sendes til VP Investor Services A/S.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest fredag den 24. maj 2013 kl. 12.00. Brevstemmen kan afgives elektronisk på www.speas.dk eller på www.vp.dk/gf under anvendelse af log-on med NemID eller VP-ID.

Brevstemmeblanket kan også downloades og/eller printes fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. fax til 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 24. maj 2013 kl. 12.00. Blanketten skal udfyldes med navn, adresse, telefonnummer og VP-reference nr., inden den sendes til VP Investor Services A/S.

Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv.
Følgende oplysninger er fra den 25. april 2013 tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten 2012/13, samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller skriftlige stemmer.

Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Scandinavian Private Equity A/S, Sankt Annæ Plads 13, 3., 1250 København K.


Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S


Bestyrelsen

2013 08 130425 GF indkaldelse